Congregation Ohav Shalom, Albany NY     (518) 489-4706 info@ohavshalom.com

Tisha B’Av

Tisha B’Av observance – The 9th of Av – July 21-22, 2018